Andmeteadus


Sisseastumine

Andmeteaduse eestikeelse magistriõppekava sisseastumisperiood kestab 1. veebruarist 28. juunini 2023.

Vastuvõtu eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning vähemalt 60 EAP mahus matemaatika ja/või statistika ja/või informaatika õppeainete läbimine eelmises õppeastmes. Kandideerima on oodatud kõikide bakalaureuseõppekavade lõpetajad. 

60 EAP nõude täidavad kandidaadid, kes on läbinud Tartu Ülikoolis informaatika, arvutitehnika, matemaatika, matemaatilise statistika, nende õppekavade kõrvaleriala või 60 EAP mahus arvutiteaduse instituudi või matemaatika ja statistika instituudi õppeaineid; Tallinna Tehnikaülikoolis informaatika, elektroenergeetika ja mehhatroonika, riistvara arenduse ja programmeerimise, IT-süsteemide administreerimise, IT-süsteemide arenduse, küberturbe tehnoloogiate või äriinfotehnoloogia õppekava.

Teistel kandidaatidel tuleb näidata, milliste õppeainete või eelneva töökogemuse abil täidetakse 60 EAP mahus matemaatika, statistika või informaatika õppeaineid. Motivatsioonikirjas tuleb näidata, milliste ainete baasil sisult sarnane komplekt oskusi on omandatud (nt. MOOC-id, teised matemaatika, statistika ja IT-komponendiga ained või kogemus). 

Andmeteaduse esimene lend alustas 2020. aasta septembris. 

Küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil ati.study@ut.ee.

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada eesti keeles ja selle pikkus ei tohi ületada 4000 tähemärki koos tühikutega (mille hulka ei kuulu tabel(id), millest allpool juttu).

Motivatsioonikiri peaks sisaldama järgmist teavet:

 • Miks sa tahad õppida andmeteaduse õppekaval.
 • Millise andmeteaduse õppekava suunamooduli sa valiksid? Põhjenda enda valikut.
  Võimalik on valida kolme suuna vahel:
  • andmeteadus äriettevõttes;
  • andmeteadus humanitaarias ja sotsiaalteadustes;
  • andmeteadus loodus‐ ja terviseteadustes.
 • Milliseid programmeerimiskeeli ja andmebaasisüsteeme oled varem õppinud ja kasutanud ning milliste ülesannete täitmisel?
 • Milliseid (töö)võimalusi avab andmeteaduse õppekava läbimine sinule tulevikus.

Ülevaatlik tabel sellest, kuidas sinu seniste õpingute jooksul läbitud ained ja/või töökogemus täidavad kandideerimistingimust, millega nõutakse, et varem peab olema läbitud vähemalt 60 EAP mahus informaatika, matemaatika või matemaatilise statistika õppeaineid.

Hindamiskriteeriumid:

 • eelnevate õpingute ja töö käigus omandatud informaatika, matemaatika ja matemaatilise statistika valdkonna teadmised ja oskused (40%)
 • kandidaadi taust, eesmärkide ja õppekava üldeesmärkide ühilduvus (40%)
 • motivatsioonikirja esituse selgus, struktuur, argumenteerimisoskus ja keelekasutus (20%)


Õppetöö

Õppekava koosneb moodulitest.

Alusmoodul (30 EAP) sisaldab viit ainet, mille läbimine on kohustuslik kõigile andmeteaduse õppekava alusel õppivatele üliõpilastele. Alusmooduli eesmärk on tutvustada andmeteaduse põhiteadmisi ja -oskusi kooskõlas ärivaldkondade ja -sektorite ülese andmekaeveprotsessi (CRISP-DM) ülesehitusega. Õppeained hõlmavad kogu andmete eluringi, alustades nende tekkest, haldusest ja analüüsist ning lõpetades tõlgendamise ja valmislahenduste rakendamisega eri valdkondades.

Andmeteaduse ja tehisintellekti meetodite moodul (18 EAP) koosneb ainetest, milles keskendutakse andmeteaduse ja tehisintellekti meetoditele. Mooduli läbinud üliõpilased omandavad analüütilisema käsituse andmeteadusest ja praktilised oskused õpitut rakendada.

Tasandusmooduli (12 EAP) ainete hulgast valib üliõpilane oma tausta arvestades piisavas mahus aineid, mis võimaldavad tal edukalt õppida teisi õppekavasse kuuluvaid aineid. Eesmärk on tagada, et igaühel on olemas õppekava edukaks läbimiseks vajalikud programmeerimis-, andmebaasi-, statistika- ja ärivaldkonna oskused.

I suunamoodul „Andmeteadus äriettevõttes“ (12 EAP) annab teadmisi ja oskusi selleks, et tuvastada ettevõtte äritarkvarasüsteemidest pärit andmete abil äriprobleemid ja -võimalused. Üliõpilased omandavad praktikas hästi välja töötatud meetodid äriprobleemide kindlakstegemiseks, määratlemiseks ja analüüsimiseks, kasutades selleks nii äriga seotud asjaosaliste kui ka ettevõtete infosüsteemidest pärit andmeid. Selle põhjal analüüsitakse andmeid, et püstitada hüpoteese ettevõtte ärivõimaluste edendamiseks ja leida neile kinnitust.

II suunamoodul „Andmeteadus digihumanitaarias ja sotsiaalteadustes“ (12 EAP) annab andmeteadusega seotud oskused humanitaar- ja sotsiaalteaduste andmete analüüsiks, näiteks õpianalüütikaks individuaalse õppimiskiiruse ja -metoodika alal, poliitika kujundamiseks, tööks digihumanitaaria valdkonnas, liikuvus- ja geoinfoandmete, sotsiaalvõrgustike, tekstikaeve, muusika, meedia jm andmete analüüsimiseks. Et suurandmed on muutunud aina kättesaadavamaks, annab nende tulemuslik kasutamine sotsiaal- ja humanitaarteadlastele võimaluse teha suuri andmehulki nõudvaid uuringuid, mis veel paarkümmend aastat tagasi ei olnud võimalikud.

III suunamoodul „Andmeteadus loodus- ja terviseteadustes“ (12 EAP) võimaldab õppida peamisi andmeanalüüsi meetodeid, mida kasutatakse loodus- ja täppisteadustes (kaugseire, astronoomia, andmehõive) ning bioteadustes (bioinformaatika, biostatistika, terviseandmed). Just praegu toimub maailmas suur andmepööre, mis puudutab nii astronoomiat, geneetikat, ökoloogiat, tööstuse digitaliseerimist kui ka muid valdkondi. Eestis on algamas personaalmeditsiini lahenduste juurutamine, terviseandmete massanalüüs, tervishoiu kulutõhususe ja kvaliteedi analüüs – kõigeks selleks on vaja pädevaid suurandmete ja andmeanalüütika asjatundjaid. III suunamooduli läbimisel omandatakse põhiteadmised bioteaduse, neuroteaduse ja tervisevaldkonna andmetüüpidest ning nende analüüsi meetoditest, aga samuti lisateadmised astronoomia, kaugseire, sensorite ja füüsikaliste mõõtmiste vallas.

Valikainete moodul (12 EAP) võimaldab üliõpilasel vabalt valida ka kõiki teisi erialaga seotud aineid, mis süvendavad teadmisi ja oskusi andmeteaduse alal.


Kontaktid

Programmijuht: prof Jaak Vilo
Programmi koordinaator: Jaanika Seli
Õppekorraldusspetsialist: Käbi Laan

Programmijuht vastutab õppekava sisulise kvaliteedi arendamise ja üliõpilaste akadeemilise nõustamise eest. Nende ülesannete täitmisel abistab teda programmi koordinaator.

Õppekorralduslik nõustamine
Õppekorraldusspetsialistid aitavad lahendada kõikvõimalikke õppekorralduslikke küsimusi. Pöörduge nende poole juhul, kui teil on vaja saada tõend õppimise kohta, määrata aine ühte või teise moodulisse, võtta akadeemilist puhkust või vormistada õppega seonduvaid dokumente.

Küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil ati.study@ut.ee

Andmeteaduse õppekava loomist ja rakendamist rahastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme «Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine» tegevuse «Digitaalse kirjaoskuse suurendamine» eelarvest.

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

#kooliõpilasele #õppimine
DSC05117-scaled.jpg

Tartu Ülikooli mängujämm 2023