Esita oma projekt

Pooleliolevad ja peatselt avatavad konkursid tudengiprojektidele

Hetkel on kõik konkursid suletud! Loe suletud konkursside kohta, et planeerida osalemist järgmisel hooajal juba aegsasti ette.

Suletud konkursid

Neljased tudengitiimid pühendavad ca. 600 tundi, et arendada mõni tarkvaralahendus: olgu selleks mobiilirakendus, veebirakendus või hoopis midagi kolmandat.

Konkursi tähtaeg: 02.09.2022

Järgmine konkurss: sügis 2023

link eelmisele konkursile

 

Kolme-nelja-liikmelised tudengitiimid analüüsivad ja modelleerivad (suuremahulisi) andmehulkasid, et paremini mõista andmesubjektide käitumist ning aidata kaasa ratsionaalsete otsuste tegemisteni.

Järgmine konkurss: sügis 2023

link eelmisele konkursile


Kas ja kuidas toimub lepingu sõlmimine?

Igasugused kokkulepped ja lepingud sõlmitakse tudengite ja projekti omaniku vahel. Omalt poolt saame tähelepanu pöörata kõige olulisematele juriidilistele nüanssidele, et mõlemad osapooled oleksid oma seadusjärgsete õigustega kursis.

Kuidas on reguleeritud intellektuaalomandiõigused?

Kui sinu projekt viib tulemusteni, siis võib otse loomulikult tekkida küsimus: kellele see looming nüüd siis kuulub?

Eestis reguleerib autoriõigusi Autoriõiguse seadus (AutÕS). Vastavalt Autoriõiguse seadusele kaasnevad igasuguse loomingulise teosega kaks „komplekti“ autoriõiguseid:

 • isiklikud õigused (AutÕS § 12);
 • varalised õigused (AutÕS § 13).

Teose loomisel tekivad autoril või autoritel (ehk siis tudengitel) Autoriõigused teosele. On aga iseenesest mõistetav, et projekti omanikuna tahad projekti lõppedes loodud teost oma äranägemise järgi rakendada. Et sul selleks ka juriidiline õigus oleks, tuleb  sõlmida tudengitega autorileping, milles lepite kokku tudengi(te) poolt loodud teose kasutamise  tingimused.

Autoriõiguste üleandmiseks on kaks varianti:

 • õiguste loovutamine – võimalik üksnes varaliste õiguste puhul;
 • litsentsi (ehk loa) andmine õiguste kasutamiseks – võimalik nii isiklike kui ka varaliste õiguste puhul;
  • lihtlitsentsi andmisel jäävad litsentsiandjale (ehk tudengitele) samad õigused kui litsentsisaajale ning ta võib neid anda kolmandatele isikutele;
  • ainulitsentsi andmisel minetab litsentsiandja vastavad õigused täielikult litsentsisaajale (võrreldav õiguste loovutamisega).

Kui tahad projekti omanikuna majanduslikus mõttes loomingu üle täielikku kontrolli, siis tasub:

 • omandada varalised õigused;
 • omandada litsents järgnevate isiklike õiguste teostamiseks:
  • õigus teha ise või lubada teha teistel isikutel teoses endas, tema pealkirjas (nimetuses) või autorinime tähistuses mis tahes muudatusi ning õigus vaidlustada ilma autori nõusolekuta tehtud muudatusi (õigus teose puutumatusele) (AutÕS § 12 lg 1 p 3);
  • õigus lubada lisada oma teosele teiste autorite teoseid (illustratsioone, eessõnasid, järelsõnasid, kommentaare, selgitusi, uusi osasid jms) (õigus teose lisadele) (AutÕS § 12 lg 1 p 4);
  • õigus otsustada, millal teos on valmis üldsusele esitamiseks (õigus teose avalikustamisele) (AutÕS § 12 lg 1 p 6);
 • omandada all-litsentsi andmise õigus, mis võimaldab litsentsisaajal omakorda lubada kolmandatel osapooltel teost kasutada (ehk anda all-litsentsi);
 • saada autori(te)lt kinnitus, et neile jäänud isiklikke õiguseid ei teostata selliselt, et see takistaks varaliste õiguste teostamist.

Mida veel silmas pidada autorilepingu sõlmimisel?

 • Arusaamatuste vältimiseks tuleb kõik kokkulepped sõlmida enne koostöö algust.
 • Autorilepingus tuleb fikseerida (AutÕS § 411 lg 1):
  • teose kirjeldus (vorm, maht, nimetus jms);
  • üleantavad õigused, õigused, mille osas antakse luba, litsentsilepingu liik (liht- või ainulitsentsileping) ja all-litsentsi andmise õigus;
  • teose kasutamise viis ja territoorium;
  • autorilepingu kehtivuse tähtaeg ja teose kasutamise algustähtaeg.

Kuidas tagada tundlike andmete konfidentsiaalsus?

Kui sinu projekt hõlmab tundliku loomuga andmed ning tahad olla veendunud, et need kolmandate osapoolteni ei jõua, tasub sul tudengitega sõlmida konfidentsiaalsusleping ehk NDA (non-disclosure agreement).

Konfidentsiaalsuslepinguga tuleb kindlasti sätestada:

 • mis täpselt kvalifitseerub antud projekti puhul konfidentsiaalse teabena;
 • kuidas tagatakse konfidentsiaalsuse hoidmine (leppetrahv);
 • konfidentsiaalsuse tähtaeg.