Autor:
Henry Narits

Doktoriõpe


Doktoriõppe eesmärgiks on valmistada ette teadlasi ja õppejõudusid tööks ülikoolides ja teadusasutustes ning juhtivspetsalistide tööks väljaspool akadeemilist sfääri. Doktoriõppe kestel omandab doktorant iseseisvaks teadus-, arendus- ja loometegevuseks vajalikud pädevused, laia teadusliku maailmakäsitluse ning arendus-, juhtimis- ja pedagoogilise töö pädevused. 

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri sisaldades üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani, atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta.

Alates 2022/2023 õppeaastast immatrikuleeritud doktorandid õpivad matemaatika ja informaatika õppekaval. Varem sisse astunud doktoriandid õpivad informaatika õppekaval.

Oluline info esimese aasta doktorantidele

Alates 2022/2023 õppeaastast on doktorant üldjuhul nii üliõpilane kui ka nooremteadur, kellega pärast vastuvõtuotsust sõlmitakse nooremteaduri tööleping. Täpsemad töölepingu tingimused lepitakse kokku iga doktorandiga eraldi.

Doktoriõppe keskuse lehelt leiab doktorant infot tähtsamate tegevuste ja tähtaegade kohta esimesel semestril. Seal on üleval ka olulisemad vormid nagu juhendamiskokkulepe, perioodiplaan ja ootuste sõnastamise tööleht, mis tuleb ära täita esimese kuu jooksul pärast immatrikuleerimist. 

Nimetatud dokumendid tuleb esitada selleks ette nähtud kanalites. Allkirjastatud juhendamiskokkulepe on vaja saata aadressile ati.phd@ut.ee, perioodiplaan tuleb doktorandil laadida üles ÕIS-i. Ootuste sõnastamise töölehte eraldi saatma või üles laadima ei pea, küll aga võib atesteerimiskomisjon küsida doktorandilt selle kohta esimesel atesteerimisel.

Atesteerimise eesmärgiks on hinnata doktorandi edasijõudmist teadus- ja õppetegevuses. Doktorante hindab atesteerimiskomisjon doktorandi poolt esitatud atesteerimisdokumentide põhjal. Doktorante atesteeritakse esimesel õppeaastal kaks korda, enne kevad- ja sügissemestri algust. Alates teisest aastast atesteeritakse doktoranti üks kord õppeaastas, kui viimasest atesteerimisest on möödunud kaks õpitud semestrit. Doktorante atesteeritakse loodus ja täppisteaduste valdkonna poolt vastu võetud atesteerimise korra järgi

Atesteerimiskuupäevad 2023/2024 õppeaastal

  • Atesteerimiskuupäevad sügissemestril: atesteerimisintervjuud toimuvad 23, ja 24. jaanuaril, atesteermisdokumendid tuleb ÕIS-i laadida hiljemalt 5. jaanuariks
  • Atesteerimiskuupäevad kevadsemestril: atesteerimisintervjuud toimuvad 18., 19., 20. ja 21. juunil, atesteermisdokumendid tuleb ÕISi laadida hiljemalt 20. maiks. Lisaks toimuvad atesteerimisintervjuud ka augustis, 22. ja 23. augustil, atesteerimisdokumendid tuleb ÕIS-i laadida hiljemalt 1. augustiks

Kõik esitatud dokumendid peavad olema allkirjastatud juhendaja ja doktorandi poolt. Kui dokumendid allkirjastatakse paberil, siis tuleb ÕIS-i laadida skaneeritud dokument. 

Atesteerimise korraldusest

Kui atesteerimisdokumendid on esitatud piisava detailsusega ning atesteerimiskomisjonil ei teki täiendavaid küsimusi, siis atesteeritakse doktorant esitatud dokumentide põhjal. Kui komisjonil tekib küsimusi, siis kutsutakse doktorant intervjuule ülal märgitud kuupäeval.

Atesteerimisintervjuult puudumine on aktsepteeritud ainult mõjuval põhjusel. Sel juhul peab doktorant kontakteeruma juhendaja ja atesteerimiskomisjoni esimehega.

Kuna komisjonil on väga lühike aeg kõikide esitatud dokumentide läbivaatamiseks, siis täpne atesteerimisintervjuude ajakava selgub hiljemalt päev enne intervjuusid. Palume siinkohal teie mõistvat suhtumist!

Kui juhendaja ei saa atesteerimisel osaleda, esitab ta kirjaliku hinnangu doktorandi edasijõudmise kohta atesteerimiskomisjoni esimehele üks päev enne atesteerimiskoosolekut.

Protsessile tuleb arvestada vähemalt 3 kuud + retsenseerimisele kuluv aeg, mille jooksul jõuab teha järgmist:

  • instituudi nõukogu otsused ja akadeemilise sekretäri hinnangu saamine;
  • seminariettekanne;
  • kokkulepped kirjastusega vähemalt 7 nädalat enne kaitsmist;
  • töö peab olema avalikult kättesaadav kaks nädalat enne kaitsmist.

Vaata ka arvutiteaduse instituudis kaitstud doktoritöid.

Dokumente

 

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressile ati.phd@ut.ee.