Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool on Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Cybernetica AS koostöös läbiviidav Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist rahastatud projekt, mille eesmärgiks on doktoriõppe efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmine ning õppe vastavusse viimine tööturu vajadustega.

​​Doktorikool toetab  

  • Doktorantidele ja nende juhendajatele suunatud tegevusi doktoriõppe efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmiseks (seminarid, koolitused jm).
  • Doktoriõppe rahvusvahelistumist toetavaid tegevusi (vahetusõpingud, rahvusvahelised koolitused, osaline teadustöö läbiviimine välisülikoolis).
  • IT-erialade ja eri sektorite vahelist koostööd toetavaid tegevusi.
  • Doktorikooli ja sellega seotud valdkondade tegevuste toetamist.

Doktorikooli raames korraldatavad üritused Tartu Ülikoolis

 

Doktorantide mobiilsustoetus

Mobiilsustoetuse eesmärgiks on anda IKT doktorantidele võimalus võtta osa kõrgetasemelistest erialastest konverentsidest, suve- ja talvekoolidest vms üritustest välisriikides ning teha doktoritöö valmimiseks vajalikke lühiajalisi teadustöö visiite. Tegevus peab olema otseselt seotud doktoriõpingutega!

Taotlemise tingimused

• Toetatakse ainult õppe- ja teadustööga seotud visiite: a) konverentsist, suve- või talvekoolist vms osavõttu; b) lühiajalisi (kuni 30 kalendripäeva) teadustöö visiite.

• Eelistatud on konverentsidel osalemised, eeskätt kui seal ka ettekandega esinetakse, ning mille tulemusena ilmub kõrge tasemega artikkel.

• Nõutav omafinantseering on 5% visiidi kogukulust - võimalusel tuleks see leida juhendajal. Kui ei ole sellist võimalust, siis võiks küsida oma instituudist omafinantseeringuga toetamist muust allikast.

• Ühe taotleja kohta toetatakse kalendriaasta jooksul mitte rohkem kui kolme visiiti (neist mitte rohkem kui üks võib olla teadustöö visiit).

Ettekannetes, postritel ja teistel esitletavatel materjalidel tuleb kindlasti viidata doktorikooli toetusele.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada

• vormikohane taotlus (manuses);

• ettekandega esinemise korral kinnitus ettekande/artikli vastuvõtmise kohta;

• lühiajalise teadustöö visiidi puhul soovituskiri juhendajalt, teadusvisiidi plaan, vastuvõtja kutse/kinnitus.

Pärast konverentsist, suvekoolist, talvekoolist vm üritusest osavõttu tuleb esitada tunnistus või tõend üritusel osalemise kohta ning doktorandi ettekanne, poster või muud materjalid (koopiad), milles on viidatud ka doktorikooli toetusele.  

Hüvitatavad kulud

•  transpordikulud (sh sõidud lennujaama, ööbimiskoha ja välisülikooli/konverentsi toimumispaiga vahel);

•  ürituse osavõtumaks;

•  ööbimiskulud;

•  reisikindlustus;

•  päevaraha juhul kui taotleja on Tartu Ülikooli töötaja.

Kulude hüvitamiseks tuleb esitada pardakaardid ning kuludokumentide originaalid (arved, kviitungid, piletid, maksekorraldused)

Taotluse esitamine

Täidetud ning taotleja ja omafinantseeringut katva finantsallika käsutaja poolt allkirjastatud taotlusvorm ja vajalikud lisad (ettekandega esinemise korral kinnitus ettekande/artikli vastuvõtmise kohta; lühiajalise teadustöö visiidi puhul soovituskiri juhendajalt, teadusvisiidi plaan, vastuvõtja kutse/kinnitus) tuua Janeli Männi kätte (Delta õppehoone, Narva mnt 18-3124) või saata digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris aadressil reili.liiver@ut.ee.

Dokumendid

Tartu Ülikoolis tegutseb doktorikool ASTRA projekti PER ASPERA raames, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. Rahastusperiood: 001.01.2016–31.08.2023.

Image
ati_eu_regional_development_fund_horizontal
Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Klassiruumi pilt

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe infotund 2024