IKT teaduse toetusmeede

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teaduse toetusmeede oli osa IT Akadeemia programmistmille raames toetati IKT-alase teadusvõimekuse tugevdamist ning teadus- ja arendustegevust Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis.

Teaduse toetusmeetme eesmärk oli kasvatada Eestis tipptasemel IKT teadus- ja arendustegevuse võimekust Eesti teaduse, majanduse ning laiemalt kogu ühiskonna jätkusuutliku arengu tagamiseks, tugevdades erinevatel elualadel teaduspõhiste ja innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu.

Loe IKT teaduse toetusmeetme kohta lähemalt siit.

Tartu Ülikool arendas neid teadussuundi:

 • tehisintellekt ja masinõppimine
 • andmeteadus ja suurandmed
 • robotite-inimeste koostöö ja asjade internet tööstuse protsessides

Kõigis suundades tehti teadustööd, arendati valdkonna õppeaineid ja -kavu, ning edentati koostööd ettevõtete jt partneritega.

Iga teadussuuna jaoks moodustati nõuandev kogu, mis oli ühenduslüliks partnerite ja IKT-teaduse huvigruppide vahel ning andis ülikoolidele soovitusi teadussuuna arendamiseks. Nõuandvatesse kogudesse kuulusid ülikoolide, ettevõtete ja avaliku sektori esindajad ning vastavate erialade välisteadlased.

Tehisintellekt ja masinõppimine

Tehisintellekt ja masinõpe on üks kiiremini kasvav ja tõenäoliselt suurima potentsiaaliga tehnoloogiavaldkond. Ennustuste kohaselt muudab see nii ettevõtete kui ka riikide toimimist, rääkimata infosüsteemide ehitusest ja IKT-valdkonnast endast. Kui senised IT-tehnoloogiad nõuavad rakenduste loomiseks suurt hulka kõrgkvalifitseeritud tarkvaraarendajate tööd, siis mainitud tehnoloogiad võimaldavad luua innovaatilisi tarkvarasüsteeme kiiremini ja odavamalt, pakkudes samas võimalust ka palju võimekamate automatiseeritud süsteemide loomiseks kui inimtööjõuga seni võimalik. Tehisintellekti ja masinõppe üheks peamiseks väljundiks on praktiliste, valdkonnaspetsiifiliste metoodikate ja süsteemide loomine. Selle teadussuuna areng mõjutab nii IKT sektorit kui ka teisi majandusharusid, aidates kaasa kõrgema lisandväärtusega teenuste ja toodete pakkumisele ja automatiseerimise ulatuslikumale kasutamisele. Muu hulgas on üheks rakendusvaldkonnaks tervishoiusüsteem – peamiselt e-tervise ja personaalmeditsiini IKT-lahendused.

Teadlased

Uurimissuunad: bioinformaatika, geeniekspressiooniandmete analüüs

CV: ETIS

E-post: raivo.kolde@ut.ee

Uurimissuunad: tehisintellekt, arvutuslik neuroteadus, kognitiivteadus

CV: ETIS

E-post: jaan.aru@ut.ee

Uurimissuunad: muusikaandmete analüüs, muusika genereerimine, muusikaemotsiooni eristamine

E-post: anna.aljanaki@ut.ee 

Uurimissuunad: sügavõpe, arvutinägemine, tehisintellekti eetika

CV: ETIS

E-post: kallol.roy@ut.ee

Uurimissuunad: tehisintellekt, hägusloogika, ligikaudsed arvutused, otsustussüsteemid

CV: ETIS

E-post: stefania.tomasiello@ut.ee 

Uurimissuunad: tehisintellekt, masinõpe, sügavõpe, andmeteadus

CV: ETIS

E-post: victor.pinheiro@ut.ee 

Uurimissuunad: visuaalne taju, kognitiivne neuroteadus, intelligentsus, tehisnärvivõrgud

CV: ETIS

E-post: kadi.tulver@ut.ee

Uurimissuunad: isejuhtivad sõidukid, isejuhtivate autode masintaju süsteemid

E-post: bhawani.shankar.leelar@ut.ee

Tarun Khajuria  tehisintellekti nooremteadur
E-post: tarun.khajuria@ut.ee

Taavi Kivisik – tehisintellekti nooremteadur
Kontakt: taavi.kivisik@ut.ee

Viacheslav Komisarenko – masinõppe nooremteadur
E-post: viacheslav.komisarenko@ut.ee

Markus Kängsepp – masinõppe nooremteadur
E-post: markus.kangsepp@ut.ee

Maarja Pajusalu – terviseinformaatika nooremteadur
E-post: maarja.pajusalu@ut.ee

Novin Shahroudi – masinõppe nooremteadur
E-post: novin.shahroudi@ut.ee

Modar Sulaiman – tehisintellekti nooremteadur
E-post: modar.sulaiman@ut.ee

Karl Kristjan Kaup - arvutusliku neuroteaduse nooremteadur
e-post: karl.kristjan.kaup@ut.ee 

Hele-Andra Kuulmets - keeletehnoloogia nooremteadur
e-post:
hele-andra.kuulmets@ut.ee 

Kristjan-Julius Laak - tehisintellekti nooremteadur
e-post:
kristjan-julius.laak@ut.ee 

Taavi Luik - tehisintellekti nooremteadur
e-post:
taavi.luik@ut.ee 


 

Nõuandev kogu

 • Samuel Kaski (Aalto Ülikool)
 • Simo Särkkä (Aalto Ülikool)
 • Tanel Tammet (Tallinna Tehnikaülikool)
 • Priit Salumaa (Mooncascade)
 • Deniss Ojastu (Helmes)
 • Ott Velsberg (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium)
 • Karl H. Peterson (Haigekassa)

Andmeteadus ja suurandmed

Kiirenev andmete kogumine ja kogunemine avab uusi võimalusi ettevõtete majandustegevuse edendamiseks. Pideva võrgus olemise ja üha kasvava infohulga tingimustes on tähtis leida uusi meetodeid ning tehnoloogilisi lahendusi keeruliste ja mahukate andmehulkadega toimetulekuks ja nendest kasu saamiseks. Varem kasutati andmetöötlust eelkõige minevikus toimunud sündmuste analüüsiks, suurandmetel põhinev süvaanalüütika võimaldab aga andmeanalüüsi teha reaalajas ning üha rohkem tähelepanu pälvivad tulevikku ennustavad analüüsid ja reaalsetel andmetel põhinev otsustustugi. Andmeteaduse meetodid ja suurandmete analüüs on olulised ka asjade interneti, robootika, tööstuse automatiseerimise, tervishoiu ja paljude teiste valdkondade arendamisel ning rakenduste loomisel, mistõttu on selle teadussuuna laiapõhjaline tugevdamine Eestis äärmiselt oluline.

Teadlased

Uurimissuunad: asjade internet (IoT)

CV: ETIS

E-post: ulrich.norbisrath@ut.ee

Uurimissuunad: inimkesksed infosüsteemid, e-riigi teenused, emotsioonidega juturobotid, ontoloogiad, multiagentsüsteemid

CV: ETIS

E-post: kuldar.taveter@ut.ee

Uurimissuunad: turvalised arvutused

CV: ETIS

E-post:toomas.krips@ut.ee

Uurimissuunad: suurandmete haldamine, pilvandmetöötlus, asjade internet (IoT), andmete privaatsus ja turvalisus

CV: ETIS

E-post: feras.awaysheh@ut.ee

Uurimissuunad: rakenduskrüptograafia, süsteemide turvalisus

CV: ETIS

E-post: arnis.parsovs@ut.ee

Uurimissuunad: nõuete genereerimine sotsiotehnilised süsteemides, konfliktide lahendamine eesmärgipõhises nõuete analüüsis sotsiotehniliste süsteemide jaoks

E-post: ishaya.gambo@ut.ee

Uurimissuunad: lõimitud andmekaitse, tehnilistele ja funktsionaalsusnõuetele väljatöötamine

E-post: mohamad.gharib@ut.ee

Uurimissuunad: kliendi teekonna kaart, digitaalne tarneahel, digitaalne kaksik 

E-post: eduard.sevtsenko@ut.ee

Uurimissuunad: andmete haldamine, andmete kvaliteet, avaandmed, avalikud avaandmed, e-valitsuse teenused, FAIR andmed, tarkvaraarendus

ETIS: CV 

E-post: anastasija.nikiforova@ut.ee

Alejandra Duque Torres - tarkvaratehnika nooremteadur
E-post: alejandra.duque.torres@ut.ee

Rahul Goel - infosüsteemide nooremteadur
E-post: rahul.goel@ut.ee

Tahira Iqbal – infosüsteemide nooremteadur
E-post: tahira.iqbal@ut.ee

Kristiina Rahkema – tarkvaratehnika nooremteadur
E-post: kristiina.rahkema@ut.ee

Syazwanie Filzah Binti Zulkifli – infosüsteemide nooremteadur
E-post:
syazwanie.filzah.binti.zulkifli@ut.ee 

Anti Alman – infosüsteemide nooremteadur
E-post:
anti.alman@ut.ee 

Mohamadjavad Bahmani – suurandmete nooremteadur
E-post:
mohamadjavad.bahmani@ut.ee 

Hassan Abdulgaleel Hassan Salim Eldeeb – suurandmete nooremteadur
E-post:
hassan.eldeeb@ut.ee 

Elizaveta Korotkova – keeletehnoloogia nooremteadur
E-post:
elizaveta.korotkova@ut.ee 

Henri Liiva – suurandmete nooremteadur (tööleping peatatud)
E-post:
henri.liiva@ut.ee 

Kristo Raun suurandmete nooremteadur
E-post:
kristo.raun@ut.ee 

Fabiano Spiga suurandmete nooremteadur
E-post:
fabiano.spiga@ut.ee 

Muhammad Uzair tehisintellekti nooremteadur
E-post:
muhammad.uzair@ut.ee 

Denizalp Kapisiz tarkvara turvalisuse noormlektor
E-post:
denizalp.kapisiz@ut.ee 

Vimal Kumar Dwivedi tarkvaratehnika nooremlektor
E-post:
vimal.kumar.dwivedi@ut.ee 

Nõuandev kogu

 • Torben Bach Pedersen (Aalborgi Ülikool)
 • Innar Liiv (Tallinna Tehnikaülikool)
 • Dan Bogdanov (Cybernetica)
 • Agu Leinfeld (Datel)
 • Mart Mägi (Omniva)

Robotite-inimese koostöö ja asjade internet tööstuse protsessides

Maailm on sisenemas robotite ajastusse, mis parandab kokkuvõttes inimkonna heaolu ja elukvaliteeti. Robotid on üle võtmas mitmeid ülesandeid, tulemusena võimaldab see mh paremini toime tulla demograafilistest muudatustest tulenevate probleemidega. Oluline on tõsta robotite kättesaadavust ja rakendatavust väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Suurendamaks Eesti ettevõtlussektori konkurentsivõimet on vaja rohkem tähelepanu pöörata ka tööstuse digitaliseerimisele ning protsesside juhtimisele. Selleks on vaja kasvatada sensorite ja asjade interneti kasutust, robotite muutmist nutikamaks, et võimaldada tootmisprotsesside optimeerimist, kasutades seljuures ka protsessijuhtimise ja andmeanalüüsi metoodikaid.

Teadlased

Tartu Ülikooli koostöörobootika ja arvutusliku robootika uurimisrühma juht

Uurimissuunad:  liigutusplaneerimine, tagasisidega juhtimine, õppimispõhine juhtimine, optimeerimise algoritmid robootikas, määramatuses planeerimine ja juhtimine

CV: ETIS

E-post:  arun.singh@ut.ee

Tartu Ülikooli hajussüsteemide ja lausandmetöötluse uurimisrühma juht

Uurimissuunad:  lausandmetöötlus, mobiiliarvutus, mehitamata isejuhtivad sõidukid, selgitatav tehisintellekt

CV: ETIS

E-post: huber.flores@ut.ee

Uurimissuunad:  lausandmetöötlus, mobiiliarvutused, lokaalsed arvutused

CV: ETIS

E-post: mohan.liyanage@ut.ee

Uurimissuunad:  käitumise modelleerimine ja ennustamine, autonoomne navigeerimine, robootika

CV: ETIS

E-post: naveed.muhammad@ut.ee

Uurimissuunad: inimeste mobiilsus, võrgu-uuringud, tõenäosuslikud meetodid, algoritmid, optimeerimine

CV: ETIS

E-post: mozhgan.pourmoradnasseri@ut.ee

Uurimissuunad:  mobiilsusmudelid, võrgualgoritmid, arvutisimulatsioon, tõenäosuslikud meetodid

CV: ETIS

E-post: kaveh.khoshkhah@ut.ee

Uurimissuunad: mikro mobiilsus, säästva arengu tehnoloogiad, ehitusinfo modelleerimine

E-post: mehdi.moeinaddini@ut.ee

Uurimissuunad: hajus-andmetöötlus, servandmeanalüütika, tehisintellekt ja  servandmetöötlus

E-post: chinmaya.dehury@ut.ee 


 

Farooq Ayoub Dar – lausandmetöötluse nooremteadur
E-post: farooq.ayoub.dar@ut.ee

Mahir Gulzar – isejuhtivate sõidukite tehnoloogia nooremteadur
E-post: mahir.gulzar@ut.ee

Shivananda Rangappa Poojara – suurandmete nooremteadur
E-post: shivananda.poojara@ut.ee

Houman Masnavi – robootika nooremteadur
E-post: houman.masnavi@ut.ee

Debasis Kumar – isejuhtivate sõidukite tehnoloogia nooremteadur
E-post:
debasis.kumar@ut.ee 

Souvik Paul – lausandmetöötluse nooremteadur
E-post:
souvik.paul@ut.ee 

Dmytro Zabolotnii – isejuhtivate sõidukite tehnoloogia nooremteadur
E-post:
dmytro.zabolotnii@ut.ee 

Zhigang Yin – lausandmetöötluse nooremteadur
E-post:
zhigang.yin@ut.ee 

Jakob Mass – hajussüsteemide nooremlektor
E-post:
jakob.mass@ut.ee


 

 

Nõuandev kogu

 • Petteri Nurmi (Helsinki Ülikool)
 • Alar Kuusik (Tallinna Tehnikaülikool)
 • Kuldar Väärsi (Milrem)
 • Aivar Avalo (Eesti Energia)
 • Kaupo Reede (EAS)
 • Lauri Kuusisto (Etteplan)

Toetatavad teadussuunad, mida arendab Tallinna Tehnikaülikool:

 • tarkvara usaldusväärsus
 • tarkade asjade internet
 • riistvara ja süsteemide turvalisus ning usaldatavus

Toetatavad teadussuunad, mida arendab Tallinna Ülikool:

 • digipööre ja elukestev õpe

 


Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Image
ATI_EFS

Ahto Salumets kaitseb doktoritööd „Bioinformatics analysis of various aspects in immunology“

3. mail kell 12.15 kaitseb Ahto Salumets informaatika erialal doktoritööd „Bioinformatics analysis of various aspects in immunology“.
Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid

Delta kesks 3

Seitsmendas Delta loengus keskendutakse õpetamisele koolis