Skip to main content

IKT teaduse toetusmeede

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teaduse toetusmeede on osa IT Akadeemia programmistmille raames toetatakse IKT-alase teadusvõimekuse tugevdamist ning teadus- ja arendustegevust Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis.

Teaduse toetusmeetme eesmärk on kasvatada Eestis tipptasemel IKT teadus- ja arendustegevuse võimekust Eesti teaduse, majanduse ning laiemalt kogu ühiskonna jätkusuutliku arengu tagamiseks, tugevdades erinevatel elualadel teaduspõhiste ja innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu.

Loe IKT teaduse toetusmeetme strateegiliste eesmärkide kohta lähemalt siit.

Toetatavad teadussuunad, mida arendab Tartu Ülikool:

 • tehisintellekt ja masinõppimine
 • andmeteadus ja suurandmed
 • robotite-inimeste koostöö ja asjade internet tööstuse protsessides

Kõigis suundades tehakse teadustööd, arendatakse valdkonna õppeaineid ja -kavu, ning edendatakse koostööd ettevõttete jt partneritega.

Iga teadussuuna jaoks on moodustatud nõuandev kogu, mis on ühenduslüliks partnerite ja IKT-teaduse huvigruppide vahel ning annab ülikoolidele soovitusi teadussuuna arendamiseks. Nõuandvatesse kogudesse kuuluvad ülikoolide, ettevõtete ja avaliku sektori esindajad ning vastavate erialade välisteadlased.

Tehisintellekt ja masinõppimine

Tehisintellekt ja masinõpe on üks kiiremini kasvav ja tõenäoliselt suurima potentsiaaliga tehnoloogiavaldkond. Ennustuste kohaselt muudab see nii ettevõtete kui ka riikide toimimist, rääkimata infosüsteemide ehitusest ja IKT-valdkonnast endast. Kui senised IT-tehnoloogiad nõuavad rakenduste loomiseks suurt hulka kõrgkvalifitseeritud tarkvaraarendajate tööd, siis mainitud tehnoloogiad võimaldavad luua innovaatilisi tarkvarasüsteeme kiiremini ja odavamalt, pakkudes samas võimalust ka palju võimekamate automatiseeritud süsteemide loomiseks kui inimtööjõuga seni võimalik. Tehisintellekti ja masinõppe üheks peamiseks väljundiks on praktiliste, valdkonnaspetsiifiliste metoodikate ja süsteemide loomine. Selle teadussuuna areng mõjutab nii IKT sektorit kui ka teisi majandusharusid, aidates kaasa kõrgema lisandväärtusega teenuste ja toodete pakkumisele ja automatiseerimise ulatuslikumale kasutamisele. Muu hulgas on üheks rakendusvaldkonnaks tervishoiusüsteem – peamiselt e-tervise ja personaalmeditsiini IKT-lahendused.

Teadlased

Uurimissuunad: bioinformaatika, geeniekspressiooniandmete analüüs

CV: ETIS

E-post: raivo.kolde@ut.ee

Uurimissuunad: tehisintellekt, arvutuslik neuroteadus, kognitiivteadus

CV: ETIS

E-post: jaan.aru@ut.ee

Uurimissuunad: muusikaandmete analüüs, muusika genereerimine, muusikaemotsiooni eristamine

E-post: anna.aljanaki@ut.ee 

Uurimissuunad: sügavõpe, arvutinägemine, tehisintellekti eetika

CV: ETIS

E-post: kallol.roy@ut.ee

Uurimissuunad: tehisintellekt, hägusloogika, ligikaudsed arvutused, otsustussüsteemid

CV: ETIS

E-post: stefania.tomasiello@ut.ee 

Uurimissuunad: tehisintellekt, masinõpe, sügavõpe, andmeteadus

CV: ETIS

E-post: victor.pinheiro@ut.ee 

Uurimissuunad: visuaalne taju, kognitiivne neuroteadus, intelligentsus, tehisnärvivõrgud

CV: ETIS

E-post: kadi.tulver@ut.ee

Tarun Khajuria  tehisintellekti nooremteadur
E-post: tarun.khajuria@ut.ee

Taavi Kivisik – tehisintellekti nooremteadur
Kontakt: taavi.kivisik@ut.ee

Viacheslav Komisarenko – masinõppe nooremteadur
E-post: viacheslav.komisarenko@ut.ee

Elizaveta Korotkova – keeletehnoloogia nooremteadur
E-post: elizaveta.korotkova@ut.ee

Markus Kängsepp – masinõppe nooremteadur
E-post: markus.kangsepp@ut.ee

Maarja Pajusalu – terviseinformaatika nooremteadur
E-post: maarja.pajusalu@ut.ee

Novin Shahroudi – masinõppe nooremteadur
E-post: novin.shahroudi@ut.ee

Modar Sulaiman – tehisintellekti nooremteadur
E-post: modar.sulaiman@ut.ee

Nõuandev kogu

 • Samuel Kaski (Aalto Ülikool)
 • Simo Särkkä (Aalto Ülikool)
 • Tanel Tammet (Tallinna Tehnikaülikool)
 • Priit Palumaa (Mooncascade)
 • Deniss Ojastu (Helmes)
 • Ott Velsberg (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium)
 • Karl H. Peterson (Haigekassa)

Andmeteadus ja suurandmed

Kiirenev andmete kogumine ja kogunemine avab uusi võimalusi ettevõtete majandustegevuse edendamiseks. Pideva võrgus olemise ja üha kasvava infohulga tingimustes on tähtis leida uusi meetodeid ning tehnoloogilisi lahendusi keeruliste ja mahukate andmehulkadega toimetulekuks ja nendest kasu saamiseks. Varem kasutati andmetöötlust eelkõige minevikus toimunud sündmuste analüüsiks, suurandmetel põhinev süvaanalüütika võimaldab aga andmeanalüüsi teha reaalajas ning üha rohkem tähelepanu pälvivad tulevikku ennustavad analüüsid ja reaalsetel andmetel põhinev otsustustugi. Andmeteaduse meetodid ja suurandmete analüüs on olulised ka asjade interneti, robootika, tööstuse automatiseerimise, tervishoiu ja paljude teiste valdkondade arendamisel ning rakenduste loomisel, mistõttu on selle teadussuuna laiapõhjaline tugevdamine Eestis äärmiselt oluline.

Teadlased

Uurimissuunad: asjade internet (IoT)

CV: ETIS

E-post: ulrich.norbisrath@ut.ee

Uurimissuunad: inimkesksed infosüsteemid, e-riigi teenused, emotsioonidega juturobotid, ontoloogiad, multiagentsüsteemid

CV: ETIS

E-post: kuldar.taveter@ut.ee

Uurimissuunad: turvalised arvutused

CV: ETIS

E-post:toomas.krips@ut.ee

Uurimissuunad: suurandmete haldamine, pilvandmetöötlus, asjade internet (IoT), andmete privaatsus ja turvalisus

CV: ETIS

E-post: feras.awaysheh@ut.ee

Uurimissuunad:  rakenduskrüptograafia, süsteemide turvalisus

CV: ETIS

E-post: arnis.parsovs@ut.ee

Uurimissuunad: pöördprojekteerimine ja tarkvara turvalisus

CV: ETIS

E-post: denizalp.kapisiz@ut.ee

Alejandra Duque Torres – tarkvara turvalisuse nooremlektor
E-post: alejandra.duque.torres@ut.ee

Gamal Elkoumy – tarkvaratehnika nooremteadur
E-post: gamal.elkoumy@ut.ee

Rahul Goel – suurandmete nooremteadur
E-post: rahul.goel@ut.ee

Tahira Iqbal – infosüsteemide nooremteadur
E-post: tahira.iqbal@ut.ee

Samuele Langhi – andmehalduse nooremteadur
E-post: samuele.langhi@ut.ee

Kristiina Rahkema – tarkvaratehnika nooremteadur
E-post: kristiina.rahkema@ut.ee

Nõuandev kogu

 • Torben Bach Pedersen (Aalborgi Ülikool)
 • Innar Liiv (Tallinna Tehnikaülikool)
 • Dan Bogdanov (Cybernetica)
 • Agu Leinfeld (Datel)
 • Mart Mägi (Eesti Statistikaamet)

Robotite-inimese koostöö ja asjade internet tööstuse protsessides

Maailm on sisenemas robotite ajastusse, mis parandab kokkuvõttes inimkonna heaolu ja elukvaliteeti. Robotid on üle võtmas mitmeid ülesandeid, tulemusena võimaldab see mh paremini toime tulla demograafilistest muudatustest tulenevate probleemidega. Oluline on tõsta robotite kättesaadavust ja rakendatavust väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Suurendamaks Eesti ettevõtlussektori konkurentsivõimet on vaja rohkem tähelepanu pöörata ka tööstuse digitaliseerimisele ning protsesside juhtimisele. Selleks on vaja kasvatada sensorite ja asjade interneti kasutust, robotite muutmist nutikamaks, et võimaldada tootmisprotsesside optimeerimist, kasutades seljuures ka protsessijuhtimise ja andmeanalüüsi metoodikaid.

Teadlased

Tartu Ülikooli koostöörobootika ja arvutusliku robootika uurimisrühma juht

Uurimissuunad:  liigutusplaneerimine, tagasisidega juhtimine, õppimispõhine juhtimine, optimeerimise algoritmid robootikas, määramatuses planeerimine ja juhtimine

CV: ETIS

E-post:  arun.singh@ut.ee

Tartu Ülikooli hajussüsteemide ja lausandmetöötluse uurimisrühma juht

Uurimissuunad:  lausandmetöötlus, mobiiliarvutus, mehitamata isejuhtivad sõidukid, selgitatav tehisintellekt

CV: ETIS

E-post: huber.flores@ut.ee

Uurimissuunad:  lausandmetöötlus, mobiiliarvutused, lokaalsed arvutused

CV: ETIS

E-post: mohan.liyanage@ut.ee

Uurimissuunad:  käitumise modelleerimine ja ennustamine, autonoomne navigeerimine, robootika

CV: ETIS

E-post: naveed.muhammad@ut.ee

Uurimissuunad: inimeste mobiilsus, võrgu-uuringud, tõenäosuslikud meetodid, algoritmid, optimeerimine

CV: ETIS

E-post: mozhgan.pourmoradnasseri@ut.ee

Uurimissuunad:  mobiilsusmudelid, võrgualgoritmid, arvutisimulatsioon, tõenäosuslikud meetodid

CV: ETIS

E-post: kaveh.khoshkhah@ut.ee

Uurimissuunad:  mobiili- ja pilvearvutused, mobiilirakendused

CV: ETIS

E-post: jakob.mass@ut.ee

Farooq Ayoub Dar – lausandmetöötluse nooremteadur
E-post: farooq.ayoub.dar@ut.ee

Mahir Gulzar – isejuhtivate sõidukite tehnoloogia nooremteadur
E-post: mahir.gulzar@ut.ee

Shivananda Rangappa Poojara – suurandmete nooremteadur
E-post: shivananda.poojara@ut.ee

Houman Masnavi – robootika nooremteadur
E-post: houman.masnavi@ut.ee

 

 

Nõuandev kogu

 • Petteri Nurmi (Helsinki Ülikool)
 • Alar Kuusik (Tallinna Tehnikaülikool)
 • Kuldar Väärsi (Milrem)
 • Aivar Avalo (Eesti Energia)
 • Kaupo Reede (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium)
 • Lauri Kuusisto (ABB)

Toetatavad teadussuunad, mida arendab Tallinna Tehnikaülikool:

 • tarkvara usaldusväärsus
 • tarkade asjade internet
 • riistvara ja süsteemide turvalisus ning usaldatavus

Toetatavad teadussuunad, mida arendab Tallinna Ülikool:

 • digipööre ja elukestev õpe

 


Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Image
#teadus
Foto: Ronald Liive/Geenius Meedia

Tudengid lõid tarkvara, mis laseb ID-kaarti kasutada nutitelefoniga

Jaga
20.01.2022
Jaga
31.12.2021
#teadus
phd
Jaga
05.11.2021